Historia Koła

 

 

 

Krótki rys historyczny
Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 196 „NAREW”
Koło Łowieckie Nr 196 „NAREW” powstało kiedy to na mocy rozkazu organizacyjnego nr 042/Org ministra ON z 17 czerwca 1953 r. zostaje utworzony Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych (INBWL). W ślad za powołaniem Instytutu, jak na owe czasy bywało, ówczesne dowództwo wyraziło zgodę na utworzenie przy Instytucie Wojskowego Koła łowieckiego „NAREW” Najstarsze dokumenty dotyczące Koła datowane są na 1953 r., który uznany został rokiem założenia „Narwi”. Rozwój organizacyjny Koła przypada na lata sześćdziesiąte, kiedy to nastąpił liczebny wzrost Koła i wsparcie jego działań przez dowództwa zakładów lotniczych nr 4 i JW. 1136, owocujące wydzierżawieniem i zagospodarowaniem do 1988 r. trzech obwodów łowieckich. Jeden obwód w powiecie kolnieńskim i dwa dzierżawione do dnia dzisiejszego w powiecie makowskim.
Do początku lat osiemdziesiątych gościnności myśliwym w odległych od Warszawy łowiskach zwykle udzielali dwaj strażnicy łowieccy koledzy: Tadeusz Borucki i Henryk Mróz. Młodsi myśliwi, na ile pozwalała pora roku, nocowali w chłopskich stodołach, brogach, stogach, paśnikach dla saren, a nawet na ambonach.
Młodsze pokolenie nie pamięta tamtych lat i trudno będzie im w to uwierzyć, ale dotarcie do niektórych miejscowości na tym terenie w porach deszczowych graniczyło z cudem. Na drodze z Rzewnia do Brzózego grzęzły nawet furmanki.
W kolejnych latach wsparcia Kołu udzielało dowództwa warszawskich jednostek lotniczych nr 36 i 42, przy których współudziale Koło organizowało myśliwym dojazdy do obwodów oraz pobudowano jak na tamte czasy bardzo funkcjonalne i potrzebne obiekty lokalowo - gospodarcze położone we wsi Łasiewity gm. Rzewnie. Następnie w latach 90-tych działalność Koła wspierało dowództwo 103 pułku lotnictwa transportowego z Warszawy, które między innymi udzieliło lokalu na siedzibę Koła.
Kiedy łowczym zastał chorąży Remigiusz Masiukiewicz, popularnie zwany Reńkiem -oryginalny i ciekawy człowiek - z pochodzenia Poleszuk, postawił sobie za punkt honoru wybudować siedzibę koła. Otrzymawszy pełne poparcie walnego zgromadzenia, wynalazł i zakupił opuszczoną posesję chłopską przy wsi Łasiewity koło Różana, pożyczył Kołu z własnych oszczędności 4.000 zł i zabrał się do pracy. Podczas Wigilii Anno Domini 1982 odbytej jeszcze w barakowozie, ale już na własnej posesji padła uroczysta deklaracja kol. Reńka, że następna kolacja odbędzie się już w nowo wybudowanym, własnym domu myśliwskim. Wielu obecnych kolegów nie wierzyło tej deklaracji. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń zarząd Koła powołał zespół patronujący tej budowie w składzie: Remigiusz Masiukiewicz, Maciej Brzomiński, Janusz Pomierny, Tadeusz Borucki. Projekt domu, nieodpłatnie wykonał wówczas, jeszcze sympatyk Koła, a po latach skarbnik - Wojciech Zadrożny.
Dom stanął w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy. Na przedprożu budynku widniały inicjały budowniczych obiektu. Myśliwi, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w budowie, ofiarowali się z pomocą pieniężną.
Łowczy słowa dotrzymał. Wigilia myśliwska Anno Domini 1983, odbyła się już we własnym domku, a tradycja ta trwa do dzisiaj. Tutaj odbywały się wszystkie ważne uroczystości związane z życiem naszej kółkowej społeczności. W 1984 r. zbudowano magazyn pasz oraz drewutnię,  wykopano i wymurowano studnię z żurawiem, a całość posesji ogrodzono solidnym drewnianym płotem. W roku 2007 z inicjatywy zarządu, na podstawie pomysłu i pod nadzorem łowczego Koła - kol. Mirosława Gosa na terenie w/w posesji wybudowano szałas, który od dnia powstania z powodzeniem służy nie tylko myśliwym lecz również całej społeczności lokalnej.
W dniu 27 maja 2007 roku Zarząd Koła wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie organizowania środków oraz materiałów i dokumentów do rozbudowy domku myśliwskiego. Uchwała została przyjęta, a jej realizację zlecono w tym celu powołanemu zespołowi pod przewodnictwem kolegi Krzysztofa Czubińskiego.
Po przedstawieniu wielu kontrowersyjnych projektów, decyzję o wyborze projektu rozbudowy oraz sposobu jego realizacji Zarząd Koła podjął wiosną 2012 roku. Pomysłodawcą oraz realizatorem projektu podobnie jak w przypadku budowy szałasu był kolega Mirosław Gos, łowczy Koła.
Dzisiaj rozbudowany dom, szałas jak również całe gospodarstwo łowieckie Koła, pięknie komponuje się z łasiewickim borem. Uroku posesji dodaje kamień pomnik z wbudowaną tablicą pamiątkową, postawiony jakże by inaczej według koncepcji i staraniom łowczego Koła - kol. Mirosława Gosa, zaś tablicę pamiątkową ufundowali koledzy myśliwi Stanisław Orzechowski i jego syn Zbigniew. Pomnik powstał dla uczczenia obchodów 50-lecia Koła „Narew”. W 2005 r. członkowie koła ufundowali sztandar, którego inicjatorem i pomysłodawcą projektu był ówczesny i obecny prezes Koła - kol. Ireneusz Woliński.
Prawa strona sztandaru zawiera logo oraz inne elementy Polskiego Związku Łowieckiego.
Lewa strona przedstawia symbole stanowiące o genezie Koła, pochodzenia jego założycieli i charakterystyce geograficznej obwodów dzierżawionych przez Koło.
Wojskowe Koło Łowieckie zostało założone przez żołnierzy pełniących  służbę w wojskach lotniczych – stąd znak koła, tak zwana przez pilotów wojskowych „GAPA” odwzorowany z odznaki jaką otrzymuje pilot wojskowy po ukończeniu szkoły Orląt. Czerwono-biała szachownica w górnym prawym rogu sztandaru odnosi się do symbolu wojsk lotniczych z szeregu, których wywodzili się założyciele Koła oraz duże grono obecnych jego członków. Tło sztandaru i napisy mają swoje uwarunkowanie w nazwie koła, charakterystyce biotopu dzierżawionych obwodów, a w szczególności bogactwie wód (rz. NAREW), piaszczystych pól i lasów. Drzewiec sztandaru zakończony jest grotem w kształcie piki z nabitymi gwoździami pamiątkowymi, nierdzewnymi w kolorze złotym. Sztandar został w całości ufundowany przez ówczesnych członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 196 „Narew”.
Od 2001 do 2007 r. patronat nad Kołem sprawowało kierownictwo Lotniczego Zakładu Budżetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie udostępniając lokal na siedzibę Koła. Od 2007 r WKŁ nr 196 „Narew” nie korzysta z patronatu innych instytucji, a w roku 2009 siedziba koła zastała przeniesiona z Warszawy do wsi Łasiewity w gm. Rzewnie.
Koło należy do okręgu ostrołęckiego PZŁ, gdzie prowadzi gospodarkę łowiecką w dwóch obwodach nr 129 - 3936 ha, położonym na terenie gmin Rzewnie i Różan oraz 157- 5606 ha, położonym na terenie gm. Rzewnie w powiecie makowsko - mazowieckim.
Koło cyklicznie prowadzi w okolicznych szkołach działania na rzecz krzewienia kultury, etyki i tradycji łowieckiej, organizując m.in. wykłady, konkursy oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także pomoc materialną, medyczną i edukacyjną rodzinom tego potrzebującym.
Koło posiada własne grunty orne i leśne o powierzchni ponad 6 ha oraz 19 ambon i 16 paśników, liczy 39 członków, w tym 19 selekcjonerów.
W skład zarządu Koła wchodzą:
Prezes - Ireneusz Woliński,
Łowczy - Mirosław Gos,
Sekretarz – Piotr Wróblewski,
Skarbnik – Jan Gęsich,
Podłowczy - Zbigniew Leśnik.

 

 

 

Różan,

 temperatura°C

Copyright © 2013. All Rights Reserved.